Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu pogotowiejezykowe.eu (dalej również: „Serwis”), a także zasady korzystania z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu.

1.2 Operatorem Serwisu jest firma HT EVEREST Mariusz Dyrda mieszcząca się w Zabrzegu przy ulicy Spacerowej 1 o numerze NIP 652-160-17-16.

1.3 Zleceniodawca – osoba fizyczna lub prawna składająca zamówienie na usługi oferowane przez Operatora.

2. Podejmowanie zleceń

2.1 Wszelkie usługi wykonywane przez Operatora realizowane są zgodnie z treścią niniejszego regulaminu świadczenia usług. Decydując się na skorzystanie z usług Operatora, Zleceniodawca oświadcza, iż przeczytał i akceptuje w całości postanowienia niniejszego regulaminu.

2.2 Podjęcie zlecenia przez Operatora następuje poprzez podpisanie ze Zleceniodawcą zamówienia na konkretną usługę, której ono dotyczy.

2.3 Przekazanie tekstu przeznaczonego do usługi tłumaczenia może nastąpić w formie elektronicznej na adres biuro@pogotowiejezykowe.eu lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.

2.4 Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wykonanym tłumaczeniu, będące konsekwencją niejasności bądź błędów tekstu źródłowego.

2.5 Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.

2.6 W przypadku usług dotyczących tłumaczenia Operator wykonuje odzwierciedlenia tekstu z języka źródłowego na język docelowy nie dokonując w nim zmian merytorycznych oraz nie naruszając ustawy o prawach autorskich.

2.7 W związku z realizacją zamówienia dla Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną i w zakresie niezbędnym dla jego realizacji Operator pozyskuje od Zleceniodawcy jego dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Operatora zgodnie z art. 32 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a Zleceniodawca ma w każdym momencie prawo do ich wglądu, poprawienia i uzupełnienia.

3. Realizacja zamówienia i formy płatności

3.1 Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Zleceniodawca przekazuje Operatorowi tekst w formie elektronicznej na adres biuro@pogotowiejezykowe.eu lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.

3.2 Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą podpisania przez strony zamówienia. Od tego momentu liczony jest termin realizacji usługi.

3.3 Operator zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Zleceniodawcę podczas realizacji zamówienia.

3.4 Preferowanym sposobem zapłaty jest przelew na konto.
Credit Agricole
40 1940 1076 3097 5631 0000 0000

4. Reklamacje

4.1 Operator realizuje zlecenia z najwyższą możliwą starannością.

4.2 Zleceniodawca ma możliwość złożenia reklamacji od wykonanej usługi w terminie do 14 dni od dnia zakończenia jej realizacji, jeśli ta nie spełnia standardów wymaganych dla tego typu usług. Reklamację Zleceniodawca może złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@pogotowiejezykowe.eu lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.

4.3 W przypadku uznania reklamacji Zleceniodawca może ubiegać się o rekompensatę maksymalnie do kwoty wynikającej z realizowanego zamówienia.

4.4 Adres do reklamacji: tak jak siedziba firmy.

4.5 Opis procedury reklamacji:
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
4.6 . Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4.7 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4.8 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

4.9 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@pogotowiejezykowe.eu Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres siedziby firmy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazane przez Państwa konto bankowe oraz nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć przedmiot sprzedaży bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

5. Postanowienia końcowe

5.1 Wszelkie zastrzeżenia i sugestie do niniejszego Regulaminu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@pogotowiejezykowe.eu lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej, bądź w formie pisemnej na adres siedziby Operatora.

5.2 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów w zakresie realizacji usług Operatora jest Sąd powszechny w Bielsku Białej.